L'energia solar tèrmica consisteix en l'aprofitament directe, en forma d'escalfament o energia calorífica, de la radiació solar incident. Aquest tupis d’instal·lació està format bàsicament per un camp de captadors solars, un conjunt de canonades aïllades tèrmicament i un dispositiu acumulador d’aigua.
 
Les aplicacions són diverses. Una de les més rendibles i comunes és la producció d'aigua calenta sanitària (ACS). Una altra de les aplicacions possibles és la calefacció d’un local o habitatge, que es pot fer mitjançant la introducció d’aire calent al seu interior o bé mitjançant elements calefactors dins dels quals circula aigua. La climatització de piscines també és possible amb un sistema solar tèrmic.
MÉS INFORMACIÓ